Returpolitik og klager

Nedenstående uddrag udgør ikke en særskilt forordning, det er et citat fra fragmentet af hjemmesidens regler vedrørende retur- og reklamationspolitikken.

 

Politik for Tilbagebetaling

Fortrydelsesret. Under hensyntagen til den særlige karakter af de Produkter, der sælges, dvs. virtuelle genstande, virtuelle valutaer i onlinespil, især Mønter til FIFA, aktiverings- og abonnementsnøgler til onlinespil ("Produkter"), er det efter købet af produktet ikke muligt at returnere det, medmindre det er defekt (se nedenfor).

Denne regel dækker også salg på EU-markedet i medlemsstaterne, som har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 85/577. EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF.  

I henhold til art. 16 i Direktivet

Medlemsstaterne må ikke fastsætte bestemmelser om fortrydelsesret i henhold til Artikel 9-15 i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted for så vidt angår følgende:

c) levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg;

m) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og hans anerkendelse af, at han derved mister sin fortrydelsesret.

En forbruger, der køber Produktet, og som befinder sig på EU's område eller er statsborger eller bosiddende i en EU-medlemsstat, accepterer at påbegynde ydelsen - levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, idet han anerkender, at han derved mister sin fortrydelsesret fra købsaftalen i henhold til Artikel 16, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder.
 


Klager

1. Kunden (Køberen) har ret til at indgive en skriftlig klage til adressen på Sælgerens kontor eller via e-mail til Sælgerens e-mail-adresse, der er angivet på Hjemmesiden, eller via kontaktformularen, der er tilgængelig på Hjemmesiden, hvis:

a. Produktet ikke er blevet leveret eller;

b. Produktet er defekt.

2. Klagen skal indeholde Kundens navn og efternavn, hans e-mail-adresse, en detaljeret beskrivelse af situationen og de krav, som Kunden har fremsat. Hvis klagen ikke indeholder alle de krævede data, vil Sælgeren ringe til Kunden for at supplere dem, ellers vil klagen ikke blive anerkendt.

3. Hvis produktet ikke er blevet leveret, vil Sælgeren gøre alle rimelige forsøg på at levere Produktet straks, og hvis dette ikke er muligt, vil Kunden modtage en refusion af den betalte pris. 

4. Hvis Produktet er defekt, skal Sælgeren erstatte produktet med et nyt produkt uden defekter, medmindre Produktet ikke er tilgængeligt, så skal Kunden modtage en refusion af den betalte pris. Hvis det leverede produkt igen er defekt, kan Kunden efter eget valg anmode om omlevering af det ikke-defekte Produkt eller refusion af den betalte Pris. 

5. Sælgeren skal overveje klagen inden for 14 (fjorten) arbejdsdage fra datoen for modtagelse af en korrekt klage, der indeholder alle de krævede data. Manglende svar inden for denne frist betyder ikke, at klagen er blevet accepteret af Sælgeren. Sælgeren underretter Kunden om sin beslutning. Fristen for behandling af reklamationen kan forlænges, især på grund af f.eks. behovet for en grundig analyse af reklamationsgrundlaget.

6. Sælgeren kan verificere det Produkt, som Kunden har købt, for at søge efter eventuelle fejl. Dette gælder især, hvis Kunden hævder, at den købte aktiveringsnøgle allerede var aktiveret eller passer til et andet program eller en anden version af programmet end den, der er angivet af Sælgeren. Sælgeren kan også gøre reklamationen betinget af, at Kunden underskriver erklæringen og sender den skriftligt eller en fotokopi med følgende ordlyd:

"Under strafansvar for falsk vidnesbyrd og ansvar over for loven erklærer jeg, at alle omstændigheder, der er angivet i min klage nummer .........., især vedrørende manglerne ved det nævnte Produkt ......., er sande og pålidelige, især beskrevne og påståede mangler ved Produktet er ikke forårsaget af årsager fra min side."
deliver
Tjek

Status for ordre eller salgsordre