GEBRUIKSVOORWAARDEN (GELDIG VANAF 08/08/2022)

GEBRUIKSVOORWAARDEN van de online winkel "Supercoinsy.com/nl/"

§1. Algemene bepalingen

1. Deze Gebruiksvoorwaarden van de online winkel genaamd "Supercoinsy.pl" ("de Winkel"), gevestigd op het adres www.supercoinsy.pl ("de Gebruiksvoorwaarden"), specificeren de regels voor het gebruik van de Winkel, inclusief het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst van Koop van Goederen.

2. De Winkel voert wereldwijd een zakelijke activiteit uit op het gebied van online verkoop van de volgende goederen: virtuele items en virtuele valuta in online games ("de Games"), in het bijzonder: FIFA COINS, activerings- en abonnementscodes voor computer- en online games ("de Goederen").

3. De enige eigenaar van de website Supercoinsy.pl, evenals de Winkel en alle inhoud daarin, is: Marketing & E-Commerce Specialists LTD (Corporation) - een vennootschap naar het recht van de Republiek Georgië, oprichtingsdatum: 17 december 2019, met statutaire zetel in het district Vake, Irakli Abashidze Str., N34, commerciële ruimte Na-3, ingang 1, verdieping 1, blok I, Tbilisi, Georgië, hierna te noemen "de Verkoper".

4. De Winkel stelt de Koper ("de Koper") in staat om Goederen van de Verkoper te kopen. Het kopen van Goederen door de Koper van de Verkoper is gebaseerd op de Overeenkomst van Koop van Goederen, die bindend is voor beide partijen.

5. De Verkoper kan vertegenwoordigd worden in de verkoop voor specifieke gebruikers of in het aangewezen gebied door distributeurs ("de Distributeur"). Een lijst van Distributeurs is opgenomen onder de Gebruiksvoorwaarden. In een dergelijke situatie is alleen de Verkoper partij bij de Overeenkomst van Koop van Goederen met de Kopers. De Distributeur is geen partij bij de Overeenkomst. De Distributeur is echter gerechtigd om intentieverklaringen van de Kopers om de Overeenkomst van Koop van Goederen met de Verkoper te sluiten in te dienen, en intentieverklaringen van de Verkoper aan de Koper om dergelijke Overeenkomst te sluiten, binnen het kader van deze Overeenkomst. In een dergelijke situatie dient de betaling van de Prijzen door de Kopers voor de Goederen alleen via de Distributeur te verlopen. Hiertoe heeft de Verkoper de Distributeur gemachtigd om namens de Verkoper de Prijs van de Koper te ontvangen. De Distributeur is gemachtigd om de Prijs namens de Verkoper te ontvangen via bankrekeningen of andere rekeningen bij betalingsverwerkers of geldovermakingsbedrijven die eigendom zijn van de Distributeur.

6. Tenzij anders bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

- Per e-mail - op het volgende adres: [email protected]

- Op werkdagen tijdens de werkuren volgens de kalender die van toepassing is op de Verkoper of de Distributeur. Onder werkdagen verstaan we dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

7. Alle handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken behoren toe aan hun wettelijke eigenaars en worden alleen gebruikt in de Winkel voor informatieve doeleinden.

8. Het is verboden voor de Koper om de persoonlijke rechten van de Verkoper te schenden, met name door het uploaden van informatie, berichten of opmerkingen via elektronische communicatie en internetwebsites of forums, sociale media-websites zoals Facebook, Twitter, enzovoort.

§2. Toestemmingen

1. Door registratie in de Winkel accepteert u de Gebruiksvoorwaarden en geeft u tevens uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het gebruik van de Winkel, in het bijzonder voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst van Koop van Goederen, in de omvang en op de wijze die nodig is voor het gebruik van de Winkel.

2. De regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn opgenomen in ons Privacybeleid, dat toegankelijk is via het volgende adres: [email protected]

3. Door registratie in onze Winkel geeft u tevens uw toestemming om marketing-, promotie- of reclamemateriaal van ons en onze partners en samenwerkingspartners te ontvangen op uw e-mailadres of mobiele apparaat (indien u ons het nummer verstrekt), inclusief nieuwsbrieven over onze nieuwe producten en aanbiedingen.

§3. Naleving van de Spelregels

1. De Koper die de Goederen koopt, verklaart dat hij gerechtigd is om de Overeenkomst van Koop van Goederen te sluiten en uit te voeren, evenals het Goed te gebruiken in het Spel, wat betekent dat het in overeenstemming is met de Spelregels of dat hij door de eigenaar van het Spel of een andere bevoegde entiteit een individuele toestemming heeft gekregen voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst van Koop van Goederen en het gebruik van het Goed in het Spel. Anders is de Koper verplicht om het gebruik van de Winkel onmiddellijk te stoppen en de Overeenkomst te beëindigen. Als de Koper zich op het registratiestadium bevindt, kan hij zich niet registreren in de Winkel.

2. De Verkoper verklaart dat de Goederen niet beschikbaar zullen zijn voor de Koper die niet gerechtigd is om de Overeenkomst te sluiten en uit te voeren en het Goed in overeenstemming met de Spelregels te gebruiken.

3. De Koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de in lid 1 en 2 genoemde voorwaarden.

4. De Verkoper is niet verplicht te verifiëren of de Koper gerechtigd is om de Overeenkomst te sluiten en uit te voeren, evenals het Goed in het Spel te gebruiken.

5. Indien u niet voldoet of heeft voldaan aan een van de voorwaarden zoals vermeld in lid 1 en 2, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens u, noch jegens de eigenaar van het Spel of de Speloperator.

§4. Auteursrechten op de Winkel

1. Alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten op de Winkel, de elementen ervan, de broncode, evenals het eigendom en bezit van alle kopieën van de Winkel, behoren toe aan de Verkoper.

2. De Koper verwerft door middel van deze Gebruiksvoorwaarden geen andere rechten op de Winkel dan uitdrukkelijk verleend in de Gebruiksvoorwaarden.

3. De Koper is verplicht om de in punt 1 genoemde rechten niet te schenden.

4. In het bijzonder is het de Koper verboden om de volgende activiteiten uit te voeren:

a. binnen het kader van vastlegging en reproductie van de Winkel - het maken van kopieën van de Winkel door middel van een specifieke techniek, inclusief het afdrukken, reproductie, magnetische opslag en digitale techniek;

b. binnen het kader van de handel in de originele Winkel of de kopieën waarop de Winkel is vastgelegd - de distributie, kosteloze lening of verhuur van het origineel of de kopieën;

c. binnen het kader van verspreiding van de Winkel op een andere manier dan zoals gespecificeerd in punt b) - openbare uitvoering, tentoonstelling, presentatie, communicatie, uitzending en heruitzending, evenals het beschikbaar stellen van de Winkel aan het publiek op een manier die elke persoon in staat stelt om toegang te hebben tot dergelijke Programma's op een plaats en tijd van zijn eigen keuze;

d. het aanbrengen van wijzigingen in de broncode van de Winkel;

e. de permanente of tijdelijke reproductie van een Winkel geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook;

f. vertaling, aanpassing, herschikking of enige andere wijziging van een Winkel;

g. inmenging in de Winkel en haar werkingsprincipe;

h. verwijderen of omzeilen van de technische beveiliging van de Winkel tegen reproductie of verspreiding van de Winkel;

i. verwijderen of wijzigen zonder toestemming van enige elektronische informatie over auteursrechten en de eigenaar ervan.

5. Alle inbreuken op de auteursrechten van de Winkel zullen een reactie van de Verkoper ontvangen. De Verkoper verklaart dat indien hij besluit toestemming te verlenen voor het gebruik van de Winkel door een andere website, het minimale tarief van de licentievergoeding 50.000 (vijftigduizend) euro per jaar is, plus 50% (vijftig procent) van de inkomsten die door die andere website gegenereerd worden voor het gebruik van de Winkel. De vergoedingen zijn minimale vergoedingen. In geval van inbreuk op het auteursrecht van de Winkel kan de Verkoper schadevergoeding vorderen voor de schade die is veroorzaakt door de inbreuk, op basis van algemene principes of door het betalen van het drievoudige van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van de Winkel.

§5. Technische vereisten voor het gebruik van de Winkel

1. Voor het gebruik van de Winkel zijn de volgende vereisten nodig:

a. Permanente toegang tot internet;

b. Een goed geconfigureerde webbrowser die cookiebestanden accepteert - Microsoft Internet Explorer versie niet ouder dan 7.0 of Mozilla Firefox versie niet ouder dan 2.0;

c. Ingeschakelde cookies en JavaScript;

d. Een actieve en correct geconfigureerde e-mailinbox;

e. Een internetsnelheid van minimaal 512 kb.

2. De Verkoper is niet verplicht om de Koper op te leiden in het gebruik van de Winkel. De Koper is verplicht om dit zelf te doen, met behulp van de optie "Veelgestelde vragen" of intuïtief. Dergelijke inhoud maakt geen deel uit van de Gebruiksvoorwaarden, het zijn alleen instructies over hoe de Winkel te gebruiken.

3. De Koper is zich er volledig van bewust dat het gebruik van software zoals Adblock Plus of Flashblock het onmogelijk of moeilijk kan maken om de Winkel te gebruiken.

§6. Specifieke regels met betrekking tot de Goederen

1. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het verbannen, blokkeren of ongeldig maken van het account voor virtuele valuta, virtuele items, in het bijzonder FIFA Coins die in onze Winkel zijn gekocht. Het is de eigenaar van het Spel of de exploitant van het Spel die partij zal zijn bij dergelijke claims van de Koper. In het bijzonder geven wij geen enkele compensatie. Wij retourneren geen geld, zelfs niet als de Goederen niet door u kunnen worden gebruikt, in het bijzonder vanwege schending van de Spelregels of een handeling of nalatigheid van de eigenaar van het Spel of de exploitant van het Spel.

2. U verklaart dat u zich er volledig van bewust bent dat het kopen van Goederen kan leiden tot een waarschuwing van de Spelexploitant of eigenaar van het Spel, het nietig verklaren van uw account, of zelfs opschorting, blokkering of beëindiging van de toegang tot uw account. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke gebeurtenissen.

3. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor enige handelingen of nalatigheden van de eigenaar van het Spel of de exploitant van het Spel, in het bijzonder mogelijke beëindiging of opschorting van het account bij het gebruik van illegaal verkregen items.

4. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor ongepast gebruik van de Goederen door de Koper.

§7. Bestelling en levering

1. Bestellingen worden uitgevoerd binnen de tijd die wordt aangegeven bij het bestellen van de Goederen. Als de levering langer duurt dan aangegeven, heeft u recht op teruggave van geld, maar alleen als de Goederen nog niet zijn geleverd.

2. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor vertragingen die voortvloeien uit handelingen, gebeurtenissen of nalatigheden anders dan onze opzettelijke fout, zoals vertragingen aan de zijde van de bank, betalingsoperators, betalingsintegrators, mobiele telefoonoperators, exploitanten van SMS Premium-nummers, fouten, storingen of bugs van de server of het platform.

3. De bestelling kan alleen worden uitgevoerd als de Prijs volledig is betaald door de Koper.

4. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet uit te voeren en u de Prijs terug te geven in geval van plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de omstandigheden. In dat geval restitueren wij u het geld binnen een termijn van 14 dagen nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren.

5. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor uw fouten of fouten bij het maken van de betaling. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met de betalingsoperator.

6. Wij behouden ons het recht voor om promoties of kortingen uit te voeren. De regels van dergelijke promoties of kortingen zullen telkens beschikbaar zijn in de Winkel. Deze regels kunnen telkens worden gewijzigd, dit is naar eigen goeddunken van de Verkoper. Een dergelijke wijziging vormt geen wijziging van de Gebruiksvoorwaarden.

7. Wij behouden ons het recht voor om de mogelijkheid om een Overeenkomst voor de Verkoop van Goederen door ons te sluiten afhankelijk te stellen van de verificatie van uw identiteit en kredietwaardigheid. Voor het doel van verificatie zijn wij gerechtigd om van u elk document of informatie te eisen om de identiteit en kredietwaardigheid te bevestigen. Wij zijn gerechtigd om de mogelijkheid van het sluiten van Overeenkomsten door u te weigeren, zonder opgave van redenen, met name wanneer de verificatie niet succesvol was.

8. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor fouten, bugs, vergissingen of storingen van enige items waarvan wij geen invloed hebben op de werking. In geval van storing of technische onderbreking van EA-servers of systemen van betalingsoperators kan de levertijd worden vertraagd.

§8. Betalingsmethoden

U kunt de volgende betalingsmethoden gebruiken:

I.   Conotoxia

II.   PayOp

III.   PaySafe Card

IV.   Coinbase

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor handelingen of nalatigheden van banken, betalingsoperators, betalingsagenten en mobiele telefoonoperators.

§9. Teruggavebeleid

Herroepingsrecht. Gezien het specifieke karakter van de producten die worden verkocht, zoals virtuele items, virtuele valuta in online games, met name munten voor FIFA, activering- en abonnementscodes voor online games ("Producten"), is het na de aankoop van het Product niet mogelijk om het terug te geven, tenzij het defect is (zie hieronder).

Deze regel geldt ook voor verkoop op de Europese markt in de lidstaten die Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten hebben geïmplementeerd, waarbij Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad worden gewijzigd en Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad worden ingetrokken.

Volgens artikel 16 van de richtlijn:

De lidstaten voorzien niet in het recht van de consument om zich terug te trekken zoals bedoeld in de artikelen 9 tot en met 15 met betrekking tot overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten met betrekking tot het volgende:

c) de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

m) de levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en zijn erkenning dat hij daarmee zijn recht op terugtrekking verliest.

Een consument die het Product koopt en zich op het grondgebied van de EU bevindt of burger of ingezetene is van een lidstaat van de EU, stemt in met de aanvang van de uitvoering - levering van digitale inhoud, die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, waarbij hij erkent dat hij daarmee zijn recht op terugtrekking uit de koopovereenkomst verliest zoals bedoeld in artikel 16 m) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten.

§10. Aansprakelijkheid van de Verkoper

1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van de Koper binnen de winkel.

2. De Verkoper is niet verplicht om te controleren of de handelingen of nalatigheden van de Kopers of de daarmee samenhangende activiteiten in overeenstemming zijn met de wet.

3. De Koper is volledig aansprakelijk voor zijn handelingen of nalatigheden tijdens het gebruik van de Winkel.

4. Tenzij anders bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, is de Verkoper alleen aansprakelijk jegens de Koper voor schade die voortvloeit uit zijn niet-nakoming of onjuiste nakoming indien er sprake is van opzettelijke fout. De bewijslast van de fout ligt bij de Koper.

5. De aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper dekt alleen werkelijke schade, dekt geen gederfde winst (lucrum cessans) en is altijd beperkt tot 100 (honderd) euro.

6. Voor zover toegestaan door de wet, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige handelingen en schade als gevolg van:

a) De Koper die zich niet aanpast aan de technische vereisten die nodig zijn voor ondersteuning van het IT-systeem dat door de Verkoper wordt gebruikt.

b) Onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Winkel om redenen buiten de controle van de Verkoper;

c) Overmacht, oorlog, terroristische aanslag, brand, overstroming in serverruimte, hackersaanval, storingen, redenen aan de kant van toegangsverleners, storingen van hardware of software van de Kopers, storingen in serverruimtes, redenen aan de kant van andere derden (entiteiten die telecommunicatiediensten, hosting, bank-, post-, koeriers-, e-mail-, registratie- en domeinregistratiediensten en andere soortgelijke diensten verlenen, entiteit die betalingsprocessen uitvoert).

d) Onrechtmatig gebruik van de Winkel door de Koper of andere personen;

e) Kwaadwillige of wetsovertredende handelingen of nalatigheden van elke internetgebruiker;

f) Redenen aan de kant van software anders dan de Winkel (bijv. Microsoft Windows);

g) Weigeren van e-mails door e-mailservers van derden dan die van de Verkoper, bijvoorbeeld als gevolg van filters, blokkades of storingen in deze systemen;

h) In andere situaties gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden;

i) Virussen of Trojaanse paarden;

7. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het aanduiden van zijn e-mails of e-mails van Kopers als spam door de e-mailservice die door de Koper of door de Verkoper wordt gebruikt.

8. De Verkoper is gerechtigd tot technische onderbrekingen in de werking van de Winkel. De Verkoper brengt de Koper op de hoogte van een dergelijke onderbreking via een bericht, tenzij de noodzaak van deze onderbreking plotseling of onverwacht is.

9. De Verkoper is gerechtigd om tijdelijke beperkingen in te voeren voor bepaalde functies van de Winkel, deze alleen op geselecteerde tijden beschikbaar te stellen of beperkingen te hanteren wat betreft de hoeveelheid ervan, als het ontbreken van beperkingen de continuïteit en stabiliteit van de Winkel zou kunnen beïnvloeden. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde activiteiten.

10. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper lijdt als gevolg van het gebruik van een onbeschermde computer zonder antivirussoftware die is verbonden met het internet, in het bijzonder bij het inbreken in een systeem dat door de Koper wordt gebruikt, en bij het verkrijgen van e-mail, wachtwoord of gebruikersnaam door een derde partij, of bij het infecteren van computersystemen van de Koper met een virus.

§11. Klachten

1. De Klant (de Koper) heeft het recht om een klacht schriftelijk in te dienen op het adres van het kantoor van de Verkoper of per e-mail naar het e-mailadres van de Verkoper dat op de website is vermeld, of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website als:

a.   het Product niet is geleverd, of

b.   het Product defect is.

2. De klacht moet de naam en achternaam van de Klant, zijn e-mailadres, een gedetailleerde beschrijving van de situatie en de claims van de Klant bevatten. Als de klacht niet alle vereiste gegevens bevat, zal de Verkoper de Klant verzoeken om deze aan te vullen. Als dit niet gebeurt, wordt de klacht niet erkend.

3. Als het Product niet is geleverd, zal de Verkoper alle redelijke pogingen doen om het Product snel te leveren. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de Klant een terugbetaling van de betaalde prijs.

4. Als het Product defect is, zal de Verkoper het product vervangen door een nieuw exemplaar zonder gebreken, tenzij het Product niet beschikbaar is. In dat geval ontvangt de Klant een terugbetaling van de betaalde prijs. Als het opnieuw geleverde Product defect is, kan de Klant naar eigen goeddunken verzoeken om een nieuwe levering van het niet-defecte Product of een terugbetaling van de betaalde prijs.

5. De Verkoper dient de klacht binnen 14 (veertien) werkdagen te behandelen vanaf de datum van ontvangst van een correcte klacht met alle vereiste gegevens. Het ontbreken van een reactie binnen deze termijn betekent niet dat de klacht is geaccepteerd door de Verkoper. De Verkoper brengt de Klant op de hoogte van zijn beslissing. De termijn voor het behandelen van de klacht kan worden verlengd, met name als gevolg van de noodzaak van een grondige analyse van de klacht.

6. De Verkoper kan het door de Klant gekochte Product verifiëren om eventuele gebreken op te sporen. Dit is met name van toepassing als de Klant beweert dat de gekochte activeringscode al geactiveerd is of past bij een ander programma of een andere versie van het programma dan door de Verkoper is aangegeven. De Verkoper kan ook de klacht afhankelijk stellen van het feit dat de Klant de volgende verklaring ondertekent en schriftelijk of als fotokopie opstuurt:

"Onder ede, in de wetenschap van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het afleggen van valse getuigenis en de verantwoordelijkheid volgens de wet, verklaar ik dat alle omstandigheden zoals vermeld in mijn klachtnummer........, met name met betrekking tot de gebreken van het genoemde Product......, waar en betrouwbaar zijn, in het bijzonder dat de beschreven en geclaimde gebreken van het Product niet door mijn toedoen zijn veroorzaakt."

§12. Overdracht van de Winkel

De Verkoper kan alle of een deel van de rechten en verplichtingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd overdragen aan een derde partij, evenals de uitoefening van die rechten en verplichtingen delegeren aan een derde partij. Hij kan in het bijzonder de Winkel verkopen, schenken, verhuren of inbrengen in een onderneming. De Verkoper brengt de Koper op de hoogte van zijn voornemen door middel van een bericht. In dat geval zijn de bepalingen inzake wijziging van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

§13. Slotbepalingen

1. De Bijlagen bij de Gebruiksvoorwaarden maken er integraal deel van uit. Deze omvatten:

Bijlage 1 - Privacybeleid;

2. De Gebruiksvoorwaarden zijn kosteloos beschikbaar voor elke Koper in de Winkel op het adres: https://supercoinsy.pl/article/regulamin-1 op een zodanige manier dat u vóór het gebruik van de Winkel of op het moment van aanvang van het gebruik van de Winkel de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden kunt verkrijgen, herstellen, bewaren en opslaan (in het gewone verloop van de bedrijfsvoering) met behulp van het IT-systeem dat u gebruikt. Bij twijfel over de interpretatie van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden kunt u de Verkoper om uitleg vragen.

3. De Verkoper heeft het recht om op elk moment de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Verkoper brengt de aangebrachte wijziging op de website bekend uiterlijk 7 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen (de "Update-dag") om de Kopers die de website bezoeken in staat te stellen kennis te nemen van de inhoud van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

4.  Na de eerste keer inloggen op de website uiterlijk 7 dagen vóór de Update-dag, wordt de Koper een melding weergegeven met de genoemde gegevens, evenals de mogelijkheid om kennis te nemen van de gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden en om de bijgewerkte voorwaarden al dan niet te accepteren. Als de Koper weigert om de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te accepteren, worden overeenkomsten die met hem of haar zijn gesloten beëindigd op de volgende wijze:

   a. Als de eerste keer inloggen vóór of op de Update-dag plaatsvindt - worden de overeenkomsten beëindigd op de Update-dag;

   b. Als de eerste keer inloggen na de Update-dag plaatsvindt - worden de overeenkomsten beëindigd op het moment van weigering om de bijgewerkte voorwaarden te accepteren.

5.  De bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op handelingen verricht door zowel de Verkoper als de Koper, met name op gesloten koop- en verkoopovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende resultaten (binnen de reikwijdte van de rechtsverhouding met de Verkoper) die worden uitgevoerd:

   a. Als de eerste keer inloggen vóór of op de Update-dag plaatsvindt - vanaf de Update-dag en daarna; 

   b. Als de eerste keer inloggen na de Update-dag plaatsvindt - vanaf de dag van acceptatie van de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden door de Koper.

Voor handelingen verricht door zowel de Verkoper als de Koper, met name gesloten koop- en verkoopovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende resultaten die vóór de Update-dag/datum van acceptatie van de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden door de Koper zijn uitgevoerd, zijn de vorige versie van die Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

6. Het toepasselijke recht voor het gebruik van de Winkel en voor de koopovereenkomst van de Goederen en voor alle juridische relaties tussen de Koper en de Verkoper is het recht van de Republiek Georgië.

7. Alle geschillen tussen de Koper en de Verkoper die voortvloeien uit het gebruik van de Winkel en de koopovereenkomst van Goederen worden beslecht door rechtbanken in de Republiek Georgië of andere rechtbanken die door de Verkoper zijn aangewezen.

8. In de huidige versie dienen zowel de Verkoper als de Gebruiker zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden, met name bij het sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten die van kracht worden na 8 augustus 2022. Handelingen verricht door zowel de verkoper als de gebruiker, met name gesloten verkoop- en aankoopovereenkomsten die van kracht zijn geworden vóór 1 augustus 2022, vallen onder de eerdere versie van die Algemene Voorwaarden die te vinden is via de volgende link: https://supercoinsy.pl/article/terms-of-use-previous-version-before-08102019 

§14. Algemene bepalingen

Het Beleid specificeert de regels voor de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens door de Beheerder van Persoonsgegevens (de Verkoper) in verband met de exploitatie van de online winkel via de website www.supercoinsy.pl (de Winkel, de Website). De term "gebruik van de Website" is synoniem met de woorden "gebruik van de Winkel", "gebruik van de inhoud van de Website" of "aankoop van Goederen in de Winkel".

De Beheerder van Persoonsgegevens (de Verwerkingsverantwoordelijke) is: Marketing & E-Commerce Specialists LTD (Corporation) - een vennootschap geregistreerd onder de wet van de Republiek Georgië in het Publiek Register van Georgië, No. 405369667, oprichtingsdatum: 17 december 2019, met haar statutaire zetel in Tbilisi, Georgië, hierna aangeduid als "Verwerkingsverantwoordelijke" of "de Beheerder".

§15. Persoonsgegevens verwerkt door de Beheerder

1. De Beheerder verwerkt de volgende persoonsgegevens - om de Website te gebruiken, moet u de volgende persoonsgegevens verstrekken:

a. E-mailadres;

b. Voornaam en achternaam.

2. De Beheerder kan andere persoonsgegevens verwerken als u ervoor kiest om ze te uploaden. U kunt ze op volledig vrijwillige basis uploaden (u hoeft dergelijke gegevens niet te uploaden om de Website te gebruiken, maar het uploaden van dergelijke gegevens kan het gebruik van de Website vergemakkelijken of u toegang geven tot bepaalde functies van de Website). Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het betalen van de borg en kosten en omvatten het volgende:

a. Bankrekeningnummer;

b. Creditcard- of betaalpasnummer;

c. Uw adres;

d. Postcode;

e. Land;

f. Geboortedatum.

3. Om in te loggen op de Website verstrekt u de volgende gegevens:

a. E-mailadres;

b. Wachtwoord.

4. We kunnen ook (net als elke website) verkeersgegevens verwerken die de manier beschrijven waarop u de Website gebruikt en die het volgende omvatten:

a. IP-adres;

b. Digitale logs.

5. Informatie over het gebruik van de Website door u:

a. Type webbrowser;

b. Domeinnaam;

c. Type besturingssysteem.

6. De Website kan cookies gebruiken, die dienen om de diensten en inhoud aan te passen aan individuele behoeften en voorkeuren van de kopers, evenals om algemene statistieken te genereren over het gebruik van de Website door kopers. Het uitschakelen van de optie om cookiebestanden op te slaan in uw webbrowser leidt over het algemeen niet tot het onmogelijk maken van het gebruik van de Website, maar kan het gebruik ervan bemoeilijken. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het gebruik van de Winkel, in het bijzonder voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst tot Verkoop van Goederen, in de omvang en op de wijze die nodig is voor het gebruik van de Winkel.

Ook door u te registreren in onze Winkel geeft u toestemming om marketing-, promotie- of reclamemateriaal van ons en onze partners en samenwerkingsverbanden te ontvangen op uw e-mailadres of mobiele apparaat (indien u ons het nummer verstrekt), inclusief nieuwsbrieven over onze nieuwe producten en aanbiedingen.

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De personen of entiteiten die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn:

De Beheerder;

Zijn medewerkers of personen die diensten verlenen die verband houden met de Website (programmeurs, computerwetenschappers, beveiligingsbeheerders, de entiteit die het systeem beheert en onderhoudt) - in de omvang bepaald door de Beheerder;

Betalingsoperators voor elektronische betalingen: PayOp, Coinbase, PaySafe Card, PayByCall (Digital Virgo);

Staatsorganen voor doeleinden van door hen uitgevoerde procedures, indien dergelijke organen op grond van bindende wetgeving het recht hebben om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie, de ombudsman, en in andere situaties waarin wij op grond van bindende wetgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot persoonsgegevens.


5. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden op passende wijze beschermd. De server waarop de Website zich bevindt, is geplaatst in de serverruimte van een bedrijf dat hoge normen hanteert op het gebied van gegevensbescherming. Het bedrijf neemt maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde personen elektronisch overgedragen persoonsgegevens verkrijgen of wijzigen. Bovendien worden de gegevens beschermd door het SSL-protocol.

Onze medewerkers moeten gebruikmaken van wachtwoordbeveiligde schermbeveiliging wanneer ze hun werkplek verlaten. Bij terugkomst moeten ze hun wachtwoorden opnieuw invoeren om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Al onze medewerkers worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten op het gebied van beveiliging en privacybescherming.

Wanneer ons registratieformulier u vraagt vertrouwelijke informatie in te voeren (zoals creditcardnummer), wordt die informatie versleuteld en beschermd met SSL. Op een beveiligde pagina, zoals een registratieformulier, wordt het hangslotsymbool onderaan de webbrowser, zoals Netscape Navigator of Mozilla Internet Firefox, vergrendeld in plaats van een open hangslot wanneer u alleen aan het surfen bent.

6. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik uitlog van de Website?

In de regel worden persoonsgegevens verwijderd en niet verwerkt. Het verwijderen van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd binnen 14 dagen na de datum van uitloggen.

Uitzonderlijk, op grond van de bindende wetgeving, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens te verwerken die:

a. nodig zijn voor facturering en vorderingen voor betalingen als gevolg van het gebruik van diensten. De facturering voor aan u verleende diensten mag het soort, de duur, frequentie en andere technische parameters van de specifieke door u gebruikte diensten niet onthullen, tenzij u om een gedetailleerde facturering vraagt binnen het betreffende bereik;

b. nodig zijn voor onderzoek naar omstandigheden van onwettig gebruik van de Website;

c. worden toegestaan voor verwerking op basis van relevante wetten of overeenkomsten;

d. in het geval van verkeersgegevens - nodig zijn om technische storingen en fouten in de overdracht van communicatie te detecteren.

Bovendien zijn wij bij onwettig gebruik van de Website (bijv. in strijd met de gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen) gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is om uw aansprakelijkheid vast te stellen, op voorwaarde dat wij het feit van ontvangst en de inhoud van het bericht over onwettig gebruik van de Website registreren voor bewijsdoeleinden. Houd daarom altijd de wet en de gebruiksvoorwaarden in acht bij het gebruik van de Website.

7. Welke andere rechten met betrekking tot persoonsgegevens heb ik?

Op elk moment kunt u persoonsgegevens die u heeft geüpload naar uw account verwijderen. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens die nodig zijn om de Website te gebruiken, resulteert in het uitloggen van de Website.

U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens van de Website worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat als persoonsgegevens nodig zijn om de Website te gebruiken, het eisen van verwijdering gelijkstaat aan uw wens om uit te loggen van de Website. U kunt dit doen in het "Contact" veld in het contactformulier of u kunt een e-mail sturen naar het adres: [email protected].

U heeft altijd het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens die binnen de Website worden verwerkt, evenals het recht om deze gegevens aan te vullen, bij te werken of te verwijderen, en het recht om te eisen dat de gegevens worden aangevuld, bijgewerkt of verwijderd, afhankelijk van de gegevens waarvoor dit is toegestaan onder de wetgeving. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar ons adres: [email protected]

Super Coins Punten

Wat zijn SC-punten? Betaalde punten en gratis punten

De winkel stelt kopers in staat om betalingen voor producten die in de winkel worden gekocht te doen met behulp van Super Coins-punten, die vooraf kunnen worden gekocht of verkregen in de winkel, hierna aangeduid als de 'punten'. De punten kunnen op de volgende manieren worden verkregen:

1) gekocht in de winkel ("betaalde punten") of;

2) op andere manieren zoals hieronder beschreven ("gratis punten").

Om betaalde punten te kopen, moet je geld overmaken naar de rekening van de verkoper. Het geld wordt vervolgens volgens de conversiekoers op de website van de winkel omgewisseld voor punten. De koper wordt op de hoogte gesteld van de conversiekoers voordat hij de aankoop doet en de punten verkrijgt.

Je kunt gratis punten op andere manieren verkrijgen die door de verkoper zijn bepaald, onder andere door verschillende acties uit te voeren op de website van de winkel, in de vorm van bonus of beloning, door deel te nemen aan wedstrijden, op de fanpagina van de winkel, als bonus voor aankopen in de winkel voor een bepaald bedrag, voor het uitnodigen van een bepaald aantal vrienden naar de Facebook-pagina van de winkel of voor het aanbevelen van de winkel. Huidige manieren om punten te verkrijgen zijn beschikbaar op de website van de winkel. De koper is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen of andere openbare lasten die voortvloeien uit het verkrijgen van de punten.

Wat kun je doen met punten?

Je kunt het huidige aantal (hoeveelheid) punten (inclusief het aantal betaalde punten en gratis punten) controleren in de instellingen van je account. Met de punten kun je alleen betalingen doen als je de eigenaar (houder) ervan bent, en alleen in de winkel. De winkel is niet verplicht om te controleren of de koper de eigenaar (houder) is van de punten waarmee hij de betaling doet.

Kan ik de punten overdragen aan een andere persoon?

Betaalde punten kunnen niet worden overgedragen aan een andere koper.

Gratis punten kunnen niet worden overgedragen, verkocht, geschonken of op enige andere manier worden overgedragen, behalve door betaling in de winkel.

Kan ik punten inruilen voor echt geld?

Betaalde punten kunnen worden ingewisseld voor echt geld, volgens de conversiekoers die beschikbaar is op de website van de winkel. In dat geval gaat 10% van de ingewisselde punten naar de winkel en ontvang je het equivalent in contanten voor de resterende punten. Daarnaast dien je de kosten van de omwisseloperatie te dekken (ook beschikbaar op de website van de winkel). Het minimum aantal punten dat nodig is om in te wisselen hangt af van de gekozen betalingsvorm en valuta waarin je de punten wilt omwisselen voor echt geld; informatie hierover is momenteel beschikbaar op de website van de winkel.

Gratis punten kunnen niet worden ingewisseld voor echt geld.

Welke rechten en bevoegdheden hebben wij met betrekking tot de punten?

Houd er rekening mee dat wij de volgende rechten en bevoegdheden hebben:

1) het recht om de inwisseling van betaalde punten voor echt geld te weigeren in geval van gerechtvaardigde twijfels over de identiteit van de koper, weigering van de koper om zijn/haar identificatiegegevens te verstrekken, het bestaan van twijfels over de wettigheid van de handelingen van de koper, schending door de koper van de wet, de gebruiksvoorwaarden van de winkel of fatsoens- of moraalregels, handelingen van de koper die schadelijk zijn voor de winkel, of vermoeden dat de punten niet op legale wijze zijn verkregen;

2) het recht om gratis punten te ontnemen en ook het recht om ze te verkrijgen, als er gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de punten onrechtmatig zijn verkregen, bijvoorbeeld door het gebruik van robots, bots of andere tools die de handelingen van de koper of andere personen automatiseren of het gedrag van de koper of andere persoon imiteren, wat resulteert in het verkrijgen van punten, evenals in het geval beschreven in punt 1);

3) het recht om onze vordering op jou voor schadevergoeding wegens door jou veroorzaakte verliezen te verrekenen met jouw vordering om betaalde punten in te wisselen voor echt geld (in dat geval kunnen we ons verlies dekken met jouw betaalde punten door ze van jouw account af te schrijven).

Wat zijn jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de punten?

De punten zijn jouw eigendom als koper en je hebt het recht om er vrijelijk over te beschikken in de winkel door ze toe te wijzen aan de aankoop van producten in de winkel, evenals - in het geval van betaalde punten - door ze in te wisselen voor echt geld. De punten vormen echter geen officieel geld en kunnen niet als echt geld worden gebruikt in winkels of websites.

Je bent verplicht om alle autorisatiegegevens, inloggegevens, wachtwoorden, codes, enz. geheim te houden die nodig zijn voor het beheer van de punten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van de punten, met name als dit het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde verplichtingen.

Het is niet toegestaan om de punten te gebruiken voor activiteiten die strafbaar zijn, waaronder witwassen. Je verklaart onder ede dat alle fondsen die bedoeld zijn om in te wisselen voor de punten afkomstig zijn uit legale bronnen en dat ze zijn belast als er sprake was van belastingverplichting.

De fondsen die worden overgemaakt naar de verkoper in ruil voor de aankoop van betaalde punten zijn uitsluitend eigendom van de verkoper. Wij beheren geen bankrekeningen of betaalrekeningen, en we bewaren geen fondsen, geld of contanten, noch verstrekken we contante stortingen, enzovoort. Hetzelfde geldt voor de gratis punten.


WIDGETS

Widgets van native applicaties, zoals Facebook of Twitter ("Native Website"), kunnen actief zijn op de subpagina's van de Website. Ze kunnen onder andere worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de acties van de gebruiker op de Website en om profielen van hen te maken in overeenstemming met de voorwaarden van het Native Website, op voorwaarde dat de gebruiker dergelijke voorwaarden heeft geaccepteerd. Als de gebruiker de voorwaarden van het Native Website niet heeft geaccepteerd (hij of zij is geen Facebook/Twitter-gebruiker), zal de Widget geen gegevens van hem of haar verzamelen en geen profielgerichte activiteiten uitvoeren. Als je een geregistreerde gebruiker bent, kun je de Widget op elk moment deactiveren door gebruik te maken van de juiste optie die beschikbaar is in het gedeelte "Profieltoestemmingen" van het Gebruikerspaneel. In dat geval zal de Widget niet verschijnen op de Website vóór registratie en na registratie zal deze niet worden gebruikt zolang de Website de gebruiker kan identificeren aan de hand van bijvoorbeeld cookiebestanden.

GOOGLE ANALYTICS SERVICE

Google Analytics is een tool die is ontwikkeld door het bedrijf Google om online verkeer te analyseren. Het stelt ons in staat om in real-time analytische gegevens te verzamelen en te controleren hoe onze website wordt gebruikt, hoe vaak deze wordt bezocht en door wie. Google Analytics maakt gebruik van trackingcodes die worden toegevoegd aan bezochte websites. Elke gebruiker wordt geregistreerd met een unieke ID, zodat Google Analytics informatie kan verstrekken over het aantal unieke gebruikers dat de website bezoekt, terugkeert naar de website, evenals de frequentie van bezoeken, de duur van het browsen en interacties binnen de website. Volgens de informatie die hier wordt gepubliceerd: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ (Google Ads Data Protection Terms: Service Information) verzamelt Google Analytics de volgende soorten persoonlijke gegevens: online-ID's, inclusief cookiebestanden, IP-adressen, apparaat-ID's en client-ID's. Gedetailleerde informatie over de gegevens die door Google worden verzameld, is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 
Door akkoord te gaan met het gebruik van Google Analytics, verleent de gebruiker toestemming aan de website voor automatische verwerking van persoonsgegevens, waaronder online-ID's, inclusief cookiebestanden, IP-adressen, apparaat-ID's en client-ID's (in overeenstemming met de Google Ads Data Protection Terms - Service Information https://privacy.google.com/businesses/adsservices/) met als doel bepaalde kenmerken van de gebruiker te identificeren, waaronder de frequentie van het bezoek aan een bepaalde website, soorten bezochte websites, evenals uitgevoerde interacties. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker, interessegebieden, gedragspatronen, locatie, geldigheid of verblijfplaats te specificeren. Deze gegevens maken het mogelijk om gebruikers die de website bezoeken in groepen in te delen op basis van hun leeftijd, interessegebieden (zowel professioneel als privé), geografische locatie, enz. De gebruiker erkent dat er gebruik wordt gemaakt van profileringstechnieken. Zelfs als de gebruiker heeft ingestemd met profilering, kan hij of zij zijn of haar toestemming intrekken om redenen die verband houden met zijn of haar persoonlijke situatie. In dat geval zal de beheerder niet langer toestemming hebben om de gegevens van de gebruiker verder te verwerken, tenzij deze partij belangrijke en wettelijk gerechtvaardigde redenen heeft voor verdere gegevensverwerking en als dergelijke redenen belangrijker zijn dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker. Gegevens kunnen ook verder worden verwerkt om claims te specificeren, in te dienen of te verdedigen. 
Bovendien kan de gebruiker, als profilering gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd voor directmarketingdoeleinden, zijn of haar toestemming intrekken voor het verzamelen van gegevens voor marketingdoeleinden voor zover dergelijke verwerking verband houdt met directmarketing. De gebruiker heeft ook het recht om van de beheerder een bevestiging te ontvangen dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en, indien dit het geval is, heeft de gebruiker het recht om toegang tot deze gegevens te krijgen, evenals tot de volgende informatie (indien van toepassing): informatie over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, zoals besproken in artikel 22, lid 1 en 4, evenals - in toepasselijke gevallen - belangrijke informatie met betrekking tot het nemen van dergelijke beslissingen en de gevolgen ervan voor de gebruiker.
deliver
Controleer

Bestelling of verkoopsorder status