Retourbeleid en klachten

Het onderstaande uittreksel vormt geen afzonderlijke regeling, het is een citaat uit het fragment van de website-regelgeving met betrekking tot het retour- en klachtenbeleid.

 

Teruggavebeleid

Herroepingsrecht. Gezien het specifieke karakter van de producten die worden verkocht, zoals virtuele items, virtuele valuta in online games, met name munten voor FIFA, activering- en abonnementscodes voor online games ("Producten"), is het na de aankoop van het Product niet mogelijk om het terug te geven, tenzij het defect is (zie hieronder).

Deze regel geldt ook voor verkoop op de Europese markt in de lidstaten die Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten hebben geïmplementeerd, waarbij Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad worden gewijzigd en Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad worden ingetrokken.

Volgens artikel 16 van de richtlijn:

De lidstaten voorzien niet in het recht van de consument om zich terug te trekken zoals bedoeld in de artikelen 9 tot en met 15 met betrekking tot overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten met betrekking tot het volgende:

c) de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

m) de levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en zijn erkenning dat hij daarmee zijn recht op terugtrekking verliest.

Een consument die het Product koopt en zich op het grondgebied van de EU bevindt of burger of ingezetene is van een lidstaat van de EU, stemt in met de aanvang van de uitvoering - levering van digitale inhoud, die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, waarbij hij erkent dat hij daarmee zijn recht op terugtrekking uit de koopovereenkomst verliest zoals bedoeld in artikel 16 m) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten.


Klachten

1. De Klant (de Koper) heeft het recht om een klacht schriftelijk in te dienen op het adres van het kantoor van de Verkoper of per e-mail naar het e-mailadres van de Verkoper dat op de website is vermeld, of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website als:

a.      het Product niet is geleverd, of

b.      het Product defect is.

2. De klacht moet de naam en achternaam van de Klant, zijn e-mailadres, een gedetailleerde beschrijving van de situatie en de claims van de Klant bevatten. Als de klacht niet alle vereiste gegevens bevat, zal de Verkoper de Klant verzoeken om deze aan te vullen. Als dit niet gebeurt, wordt de klacht niet erkend.

3. Als het Product niet is geleverd, zal de Verkoper alle redelijke pogingen doen om het Product snel te leveren. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de Klant een terugbetaling van de betaalde prijs.

4. Als het Product defect is, zal de Verkoper het product vervangen door een nieuw exemplaar zonder gebreken, tenzij het Product niet beschikbaar is. In dat geval ontvangt de Klant een terugbetaling van de betaalde prijs. Als het opnieuw geleverde Product defect is, kan de Klant naar eigen goeddunken verzoeken om een nieuwe levering van het niet-defecte Product of een terugbetaling van de betaalde prijs.

5. De Verkoper dient de klacht binnen 14 (veertien) werkdagen te behandelen vanaf de datum van ontvangst van een correcte klacht met alle vereiste gegevens. Het ontbreken van een reactie binnen deze termijn betekent niet dat de klacht is geaccepteerd door de Verkoper. De Verkoper brengt de Klant op de hoogte van zijn beslissing. De termijn voor het behandelen van de klacht kan worden verlengd, met name als gevolg van de noodzaak van een grondige analyse van de klacht.

6. De Verkoper kan het door de Klant gekochte Product verifiëren om eventuele gebreken op te sporen. Dit is met name van toepassing als de Klant beweert dat de gekochte activeringscode al geactiveerd is of past bij een ander programma of een andere versie van het programma dan door de Verkoper is aangegeven. De Verkoper kan ook de klacht afhankelijk stellen van het feit dat de Klant de volgende verklaring ondertekent en schriftelijk of als fotokopie opstuurt:

"Onder ede, in de wetenschap van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het afleggen van valse getuigenis en de verantwoordelijkheid volgens de wet, verklaar ik dat alle omstandigheden zoals vermeld in mijn klachtnummer........, met name met betrekking tot de gebreken van het genoemde Product......, waar en betrouwbaar zijn, in het bijzonder dat de beschreven en geclaimde gebreken van het Product niet door mijn toedoen zijn veroorzaakt."
 
deliver
Controleer

Bestelling of verkoopsorder status